Nov19

The Klezmer Society kwartet

Beth Shalom, Amsterdam